Logo

Antalya Avukat

Bilişim suçları nelerdir,Antalya bilişim suçları avukatı

Bilişim suçları ve cezaları

BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR?

Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ele alınmıştır.

Bilişim suçlarını kapsayan konular;

  • TCK 243. Md. Bilişim sistemine girme,
  •  Md Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme,
  • TCK 245. Md Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
  • TCK 245/A. Md. Yasak cihaz ve program kullanımına yönelik ceza düzenlemeleri şeklindedir.

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU VE CEZASI

TCK 243/1 Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

243/2 Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

243/3 Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

243/4 (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bilişim sistemine girmek”, bir bilişim sisteminde bulunan verilerin bir kısmına veya tamamına, fiziken ya da uzaktan başka bir cihaz yoluyla erişilmesidir. Erişimi gerçekleştirmek için gevşek güvenlik önlemlerinden faydalanılabileceği gibi, var olan güvenlik önlemlerindeki boşluklar da kullanılabilir. Ağ üzerinden virüsler (komik resimler, kutlama kartları veya ses ve görüntü dosyaları gibi ekler halinde), truva atı (trojan horse), solucanlar, macro virüsü, gibi kullanılarak veya sistemin açık kapıları zorlanarak giriş yapılabilir. Bilgisayar veri ve sistemlerine yapılan izinsiz giriş, aynı zamanda, “bilgisayara tecavüz”, “kod kırma” ya da “bilgisayar korsanlığı” olarak da tanımlanmaktadır. Bu suç, başkasına ait bilgisayarın açılarak içindeki verilerin görülmesi biçiminde olabileceği gibi, bir ağ aracılığıyla bilişim sisteminde oturum açılması yoluyla da işlenebilir. Girmede, iletişimin kablolu veya kablosuz olması ile mesafenin yakın ve uzak olması arasında da fark yoktur. Bir bilişim sistemine e-posta veya dosya gönderilmesi durumunda, bilişim sistemine girme söz konusu olmayıp yalnızca veri gönderildiğinden, bu durum girme kapsamında düşünülemez. Mağdurun kişisel bilgisayarına ait işletim sistemine (windows,linux vs.), bir başka internet kullanıcısının, mağdurun rızası olmaksızın girmesi de suç oluşturacaktır.(Y.8.CD-E.2013/10402-K.2014/11836)

Bilişim sistemine girme suçu, sadece Windows, Linux gibi  işletim sistemlerini değil, Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram gibi sosyal medya programlarını da kapsamaktadırÖrneğin; kişinin Instagram hesabına izni olmadan şifresini kullanarak veya uzaktan şifresini kırma yöntemiyle erişim sağlamak bilişim sistemine girme suç unsurunu oluşturacak ve fail TCK 243 gereği cezalandırılacaktır.

Ancak mağdur tarafından, faile hesaba girme izni ve şifre verilmişse failin bilişim sistemine girmesi hukuka uygun hale geleceği için suç unsuru oluşmayacaktır.

Bilişim sistemine girme suçunun ispatı açısından IP adresinin tespiti oldukça önemlidir. Statik IP adresi ve Dinamik IP adresi olmak üzere iki tür IP adresi bulunmaktadır.

Statik (durağan) IP adresi: İnternet servis sağlayıcısı tarafından verilen ve değişmeyen IP adresidir.

Dinamik (değişken) IP adresi : İnternet servis sağlayıcısı tarafından kullanıcıya her internete bağlanmasında geçici olarak verilen IP adresidir.

Örneğin; cep telefonumuz ile başka bir internete erişim sağladığımız her an için telefonumuza yeni IP adresi tanımlanır.

Antalya bilişim suçları avukatı

IP ADRESİNİN TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle erişimi engellenen adresin şikayetçiye ait olup olmadığı tespit edilir. Daha sonra internet servis sağlayıcısına, adresin ne zaman oluşturulduğu, kim tarafından oluşturulduğu ve IP numarası sorulur.  IP adreslerinin yeterli olmadığı hallerde GSM şirketleri tarafından bir IP adresi, birden fazla kişiye PORT yapılarak verilebilmektedir. Bilgisayar içindeki her program, iletişim için ayrı birer port kullanmaktadır. Bu nedenle bilgisayardaki programların iletişimi için IP ve port numarası olmak üzere iki tane adres numarası gerekmekte, IP adresi Port numarası olarak gösterilmektedir. Tutulmasında yasal zorunluluk bulunmayan PORT bilgisine ulaşıldığında, birden fazla kişiye verilen IP nin, suçun işlendiği saatte kim tarafından kullanıldığının belirlenmesi mümkün olmaktadır.(Y.8.CD-E.2013/4668K.2014/9860)

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME

TCK 244/1 Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

244/2 Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişinin, sisteme kaydettiği verilerin yok edilmesi veyahut değiştirilmesi, sisteme erişiminin engellemesi ya da sistemin çalışmasını engellemek-bozmak suç unsurlarından herhangi birisinin işlenmesi durumunda TCK 244 maddesi hükmü gereği suç unsuru oluşacaktır.

Bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi TCK 244/1 hükmü gereği cezalandırılır.

Bilişim sistemindeki verilerin yok edilmesi, bozulması veya erişilmez kılınması sonucu oluşan suçta kişi TCK 244/2 hükmü gereği cezalandırılır.

BİLİŞİM SUÇUNUN  BANKA, KREDİ KARTI VEYA KAMU KURUMU ÜZERİNDE İŞLENMESİ

TCK M.244/3 Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Sisteme engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu, banka veya kamu kurumu üzerinden işlenmesi durumunda suçun nitelikli hali işlenmiş olacak ve failin cezası bu fıkra uyarınca yarı oranında artırılacaktır.

BİLİŞİM SUÇUNUN HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA SURETİYLE İŞLENMESİ

TCK M.244/4 Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Bu fıkra uyarınca fail, haksız çıkar sağlama suçunu işlediği zaman hem hapis cezası hem de adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Bilişim sistemi kullanılarak bankalardan haksız menfaat elde edilmişse bu durumda bilişim suçları suç unsuru oluşmayacaktır. TCK 158/1-f bendi gereği Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, nitelikli dolandırıcılık suç unsuru oluşacağı için fail 244/4 fıkrası gereği değil 158/1 gereği cezalandırılacaktır.

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

TCK M.245 Başkasına  ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kart sahibinin izni olsun ya da olmasın, kartı kullanan kişinin maksadı yarar sağlamak ise  TCK 245 hükmü gereği cezalandırılır.

SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK

TCK M. 245/2 ) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu fıkradaki suç unsurunun oluşabilmesi için öncelikle kişinin bir banka hesabı olması ve bu hesap ile ilişkilendirilerek sahte kart üretilmesi gerekmektedir. Mevcut hesap olmadan kişinin sadece kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle kart çıkarılması başkasının hesabı ile ilişkilendirilme olmadığı için bu suç unsurunu oluşturmayacaktır. Kullanılan belgenin niteliğine göre resmi veya özel belgede sahtecilik suç unsuru oluşabilmektedir.

Resmi belgede sahtecilik ve sahte kart üretilme suçunun farklı zamanlarda işlenmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Bu durumda sanık, her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılır.

SAHTE OLUŞTURULAN VEYA ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPILAN BANKA VEYA KREDİ KARTI

TCK M. 245/3 Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu suç unsuru oluştuğu takdirde fail, hem hapis cezası hem de adli para cezası karşı karşıya kalacaktır.

TCK 245/1 fıkrasında fail, gerçekte var olan kartı elinde bulundurarak ve kullanarak yarar sağlaması sonucu suç unsuru oluşurken, 245/3 fıkrasında üzerinde sahtecilik yapılan kart ile yarar sağlaması sonucu suç unsuru oluşur ve kanunda bu suçlar için en ağır yaptırım düzenlenmiştir.

KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN AKRABALAR TARAFINDAN İŞLENMESİ

TCK 245/4 Birinci fıkrada yer alan suçun;

  1. a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
  2. b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
  3. c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

TCK Md. 245/4 gereği kardeşe verilen kart kötüye kullanılsa ve karşı taraf zarara uğratılsa bile akrabaya, aileye vs. ceza hükümleri uygulanmayacağı kanun maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Bu fıkrada bulunan şahsi cezasızlık hükmünün TCK 245. Maddenin diğer fıkralarında uygulanması mümkün değildir. Bu durum yargıtayca bozma sebebidir.

YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR

TCK 245/A  Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

BİLİŞİM SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK

Bilişim suçlarında etkin pişmanlık TCK’nun 245/5 fıkrasında “Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.” Şeklinde düzenlenmiştir. Bilişim suçlarından doğan suçlarda etkin pişmanlık hükümlerine göre faile ceza indirimi yapılması mümkündür. Fakat 245. Maddede düzenlenen Banka veya kredi kartlarının sahibinin izni olmadan kullanılması halinde bilişim suçunun oluşmasında eğer şartları yerine getiriyorsa etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

TCK 168 e göre; Kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmeden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

BİLİŞİM SUÇLARINDA ŞİKAYET VE ZAMAN AŞIMI

Şikayete tabii suçlardan olmayıp savcılık tarafından re’sen soruşturulan suç tipidir. Dolayısıyla mağdurun şikayetten vazgeçmesi durumunda ceza davasının düşmesi mümkün değildir.

Zaman aşımı süresi, beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıldır. Bu süre içerisinde kamu davası açılmaz veya sonuçlandırılmaz ise artık failin işlediği suçun kovuşturma ve ya soruşturması yapılamayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Esenler İkinci El Eşya Alanlar Antalya Trafik Kazası Avukatı Şehirlerarası Nakliyat Antalya Avukat seo paketleri izmir psikolog Ankara Ambar Kargo Bodrum Bosch Servisi