Logo

Yazar: antalyacezaavukati

Antalya Ceza Avukatı

TCK Madde 1 ve Gerekçesi

Ceza Kanununun amacı             Madde 1- (*) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. (*) Bu Kanunun yürürlük ve uygulama şekli ve 765 sayılı Türk […]

read more
Antalya uyuşturucu ticareti avukatı

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK)

TÜRK CEZA KANUNU (1)                      Kanun Numarası            : 5237                      Kabul Tarihi                   : 26/9/2004                      Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611                      Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 5  Cilt : 43  BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar             Ceza Kanununun amacı […]

read more
Bilişim suçları nelerdir,Antalya bilişim suçları avukatı

Bilişim suçları ve cezaları

BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR? Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ele alınmıştır. Bilişim suçlarını kapsayan konular; TCK 243. Md. Bilişim sistemine girme,  Md Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme, TCK 245. Md Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, TCK 245/A. Md. Yasak cihaz ve program kullanımına yönelik ceza düzenlemeleri şeklindedir. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU […]

read more
Borçlunun Temerrüdü,Antalya ceza avukatı

Alacaklının Temerrüdü

Alacaklının temerrüdü çoğunlukla alacaklının borçlunun yerine getirmesi gereken edimi gerçekleştirmesine imkan sağlamaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira bu durumda borcun gereği gibi ifa edilememesinin sebebi alacaklının hareketsiz kalarak pasif olarak borcun ifasını engellemesidir. Unutulmamalıdır ki borçlu ifa borcuna uygun şekilde edimini yerine getirmeyi istemiş olmalıdır. Aksi halde alacaklı borcun ifasını kabul etmeyerek temerrüde düşmüş olmayacaktır. Kural […]

read more
Borçlunun Temerrüdü,Antalya ceza avukatı

Borçlunun Temerrüdü

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 117 ve devamı maddelerin borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Buna göre muaccel hale gelmiş olan bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile temerrüde düşmektedir. Borçlunun temerrüde düşürülmesi halinde temerrüde düşmekte kusurunun bulunmadığını ispat etmediği sürece borçlunun borcun geç ifasından kaynaklı olarak alacaklının uğradığı zararı gidermesi gerekecektir. Kanun hükmü ihtar zorunluluğundan bahsetmişse […]

read more
Temerrür nedir,Antalya ceza avukatı

Temerrüt Ne Demektir?

Temerrüt bir kimsenin yapmakla borçlu olduğu şeyi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Alacaklı da borçlu da temerrüde düşürülebilecektir. Alacaklının temerrüdü ifa edilmesi istenen bir borcun ifasını kabul etmemek, uygun ifa yeri göstermemek şeklinde söz konusu olabilecektir. Borçlunun temerrüdü ise ifa edilmesi gereken borcun süresinde veya gereği gibi yerine getirilmemesi halidir. Antalya Ceza Avukatı

read more
Antalya alacak davası,antalya alacak avukatı

Sözleşmeden Doğan Alacak Davaları

Sözleşme taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen şartların yer aldığı genelde yazılı olarak yapılan ve tarafların imzasına haiz olan evrak türüdür. Her sözleşme için yazılılık bir geçerlilik koşulu değildir. Hukuk sistemimizde sözleşmenin yazılı olmasında amaç ispat kolaylığıdır. Tarafların sözleşmede düzenlemediği hususlarda Türk Borçlar Kanunu’nun düzenlemeleri dikkate alınacaktır. Sözleşmesel ilişkinin türüne göre özel […]

read more

Suç Örgütü Kurma veya Yönetme Suçu ve Cezası

Örgüt kurma suçu, bir örgütün ana yapısının oluşturulması, örgütün vücut bulması için gerekli davranışların sergilenmesidir. Örgüt kurma suçu, tek bir kişi tarafından işlenebileceği gibi birden fazla kişi tarafından da işlenebilir. Örgüt kurucusu suç işleme amacı etrafında kişileri bir araya getirerek adeta öncülük yapmaktadır. Örgüt yöneticiliği suçu, örgütün hiyerarşisi içinde üst pozisyonda yer alıp örgüt üyelerine […]

read more
Antalya Ceza Avukatı,Kasten adam öldürme

Kasten Adam Öldürme Suçu Yargıtay Kararları

Ceza Dairesi 2019/509 E. , 2019/2260 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme HÜKÜM : Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/07/2017 tarih 2017/248 esas, 2017/302 karar sayılı kararının sanık … hakkında; mağdur …’e yönelik canavarca hisle, eziyet çektirerek kastenöldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hüküm yönünden Ceza Muhakemesi Kanununun […]

read more
Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar.Antalya Ceza Avukatı

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar

Ceza mahkemeleri kendi içinde Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar Vergi kaçakçılığına ilişkin suç davaları İhale kapsamında ve borç – senet – alacak davaları Uyuşturucu kullanımına yönelik açılmış davalara ilişkin suçlar Taksirli adam yaralama davaları Kasti Adam yaralama davaları Cinsel taciz ve saldırı suçlarına ilişkin […]

read more
Esenler İkinci El Eşya Alanlar Antalya Trafik Kazası Avukatı Şehirlerarası Nakliyat Antalya Avukat seo paketleri izmir psikolog Ankara Ambar Kargo Bodrum Bosch Servisi