Logo

Etiket: Alperen Erol

Antalya Ceza Avukatı

TCK Madde 1 ve Gerekçesi

Ceza Kanununun amacı             Madde 1- (*) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. (*) Bu Kanunun yürürlük ve uygulama şekli ve 765 sayılı Türk […]

read more
Bilişim suçları nelerdir,Antalya bilişim suçları avukatı

Bilişim suçları ve cezaları

BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR? Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ele alınmıştır. Bilişim suçlarını kapsayan konular; TCK 243. Md. Bilişim sistemine girme,  Md Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme, TCK 245. Md Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, TCK 245/A. Md. Yasak cihaz ve program kullanımına yönelik ceza düzenlemeleri şeklindedir. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU […]

read more
Borçlunun Temerrüdü,Antalya ceza avukatı

Alacaklının Temerrüdü

Alacaklının temerrüdü çoğunlukla alacaklının borçlunun yerine getirmesi gereken edimi gerçekleştirmesine imkan sağlamaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira bu durumda borcun gereği gibi ifa edilememesinin sebebi alacaklının hareketsiz kalarak pasif olarak borcun ifasını engellemesidir. Unutulmamalıdır ki borçlu ifa borcuna uygun şekilde edimini yerine getirmeyi istemiş olmalıdır. Aksi halde alacaklı borcun ifasını kabul etmeyerek temerrüde düşmüş olmayacaktır. Kural […]

read more
Borçlunun Temerrüdü,Antalya ceza avukatı

Borçlunun Temerrüdü

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 117 ve devamı maddelerin borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Buna göre muaccel hale gelmiş olan bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile temerrüde düşmektedir. Borçlunun temerrüde düşürülmesi halinde temerrüde düşmekte kusurunun bulunmadığını ispat etmediği sürece borçlunun borcun geç ifasından kaynaklı olarak alacaklının uğradığı zararı gidermesi gerekecektir. Kanun hükmü ihtar zorunluluğundan bahsetmişse […]

read more
Temerrür nedir,Antalya ceza avukatı

Temerrüt Ne Demektir?

Temerrüt bir kimsenin yapmakla borçlu olduğu şeyi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Alacaklı da borçlu da temerrüde düşürülebilecektir. Alacaklının temerrüdü ifa edilmesi istenen bir borcun ifasını kabul etmemek, uygun ifa yeri göstermemek şeklinde söz konusu olabilecektir. Borçlunun temerrüdü ise ifa edilmesi gereken borcun süresinde veya gereği gibi yerine getirilmemesi halidir. Antalya Ceza Avukatı

read more
Antalya alacak davası,antalya alacak avukatı

Sözleşmeden Doğan Alacak Davaları

Sözleşme taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen şartların yer aldığı genelde yazılı olarak yapılan ve tarafların imzasına haiz olan evrak türüdür. Her sözleşme için yazılılık bir geçerlilik koşulu değildir. Hukuk sistemimizde sözleşmenin yazılı olmasında amaç ispat kolaylığıdır. Tarafların sözleşmede düzenlemediği hususlarda Türk Borçlar Kanunu’nun düzenlemeleri dikkate alınacaktır. Sözleşmesel ilişkinin türüne göre özel […]

read more
Yurt Dışı Avukatı Alperen Erol

Yurtdışında Yaşıyorsanız Tıklayınız

Yurtdışında yaşamaktaysanız ve Türkiyede iyi bir avukata ihtiyacınız varsa oluyunuz.. Biz kimiz Alperen Erol Avukatlık bürosu Antalya merkez olmak sureti ile Türkiye’nin her ilinde hizmet sunmaktadır. Avukatlık büromuz çok geniş referans ağı ile yurt dışında yaşamakta olan kişilere de hizmet sunabilmektedir. Davanın görüldüğü şehirden avukat tutmam şart mı? Davanın görüldüğü şehirde avukat tutmanız şart değildir. […]

read more
İş Hukuku Davalarında Tazminatlar

İş Hukuku Davalarında Tazminatlar

1) Kıdem Tazminatı İşçinin istifası dışında işveren tarafından çıkartılması durumunda işçiye İş kanunu uyarınca ödenecek olan tazminat türüdür. Kendi istek ve arzusuyla çıkan işçi kıdem tazminata hak kazanamaz. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanmakta olup net üzerinden hesaplanmaz. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 1 seneden fazla çalışmış olması gerekiyor. 2) Fazla mesai, Yıllık İzin Ücretleri, Bayram ve […]

read more
İş Hukuku Davaları Nelerdir?

İş Hukuku Davaları Nelerdir?

İş davaları nelerdir ? 1) İşçi Alacaklarından Doğan Davalar İşçinin kimi zaman iş akdi devamı süresinde kimi zaman iş akdi neticesinde hak kazandığı alacaklarını işverenden alamamasından kaynaklanan davalardır. İşçi alacakları; -Ücret Alacağı, fazla çalışma ücreti, bayram/genel tatil ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı Yol parası, Eğitim yardımı, Yemek parası, prim ikramiye, hafta tatil ücreti, asgari geçim indirimi, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, […]

read more
Antalya Ceza Avukatı Avukatı Alperen Erol

Ceza Hukukunda Mahkeme Süreci

Ceza mahkemesi ve süreci davanın aynı zamanda suç eyleminin kriterlerine göre değişmektedir. Suça göre tanıkların ifadelerinin alınması, incelenmesi ve mahkemede savunma sürecinin başlaması şeklinde ilerler. Delil gerektiren durumlarda, delillerin toplanması ve gerçekliğinin araştırılmasıyla birlikte kişi veya kişilerin suç teşkil eden durum nedenlerinin de irdelenmesi gerekebilmektedir. Şartlı salıverme, tutuklanma, gözaltına alınma ya da alı koyma hakları […]

read more
Esenler İkinci El Eşya Alanlar Antalya Trafik Kazası Avukatı Antalya Avukat seo paketleri izmir psikolog Ankara Ambar Kargo Bodrum Bosch Servisi